การแข่งขันทางอุตสาหกรรมแฟชั่นประเภทสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คืออุตสาหกรรมแรกของไทยที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทย มาเมื่อหลายสิบปีก่อน ผ่านการพัฒนามาเป็นระดับ จนถึงตอนนี้เรามองไปถึงคำว่า “อุตสาหกรรมแฟชั่น” ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าการค้ากว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ภาคอุตสาหกรรมผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเครื่องหนัง สิ่งทอ ฟอกย้อมค้าปลีก- ค้าส่งสินค้าแฟชั่นและถึงตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง “มุมมองนักบริหาร” ว่าผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่รับเวทีอาเซียนในอีก 2 ปี ข้างหน้า เพราะผู้ประกอบการจะต้องรับมือการแข่งขันที่รุนแรง พร้อมปรับบทบาทจากผู้รับจ้างผลิตสู่การสร้างแบรนด์ของตนเองควบคู่กัน ก่อนหน้านี้ภาครัฐพยามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา ผ่านกิจกรรมหลบายรูปแบบ และมีเวทีที่จะให้ผู้ประกอบการไทย ได้โชว์ผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นมา เช่นงาน BIFF&BIL 2013 หรืองานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง หรือ Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2013 (BIFF&BIL)ซึ่งเป็นงานใหญ่ในการผลักดันสินค้าแฟชั่นไทยสู่ผู้ซื้อทั่วโลกในแต่ละปีมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมแฟชั่น มีมูลค่าการส่งออกมากว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น ถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่เกี่ยวโยงในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าไทย อุตสาหกรรมฟอกหนัง ค้าปลีกแฟชั่น นอกจากนี้การแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ จึงไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขเดิมๆ ที่เน้นราคาถูกอีกต่อไป อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนังและเครื่องประดับของไทย…

Read More »

การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าแฟชั่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่บ่งบอกถึงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย กำลังถูกทดแทนด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่มาพร้อมกับความเจริญทันสมัยของวัฒนธรรมตะวันตก ปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น ทำให้รากเหง้าความเป็นไทยหลายอย่างถูกเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยกำลังถูกกลืนจากค่านิยมตะวันตก เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างยึดติดกับมาตรฐานต่างชาติจนลืมความเป็นไทย จนทุกวันนี้วัยรุ่นไทยไม่คุ้นเคยเอกลักษณ์ความเป็นไทยจนลืมคุณค่าความเป็นไทย อาจจะเห็นได้ไม่บ่อยนักที่จะมีเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดยก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศต่อปีจำนวนมาก และสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากรในประเทศ อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนมนุษย์เป็นหลักในการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่อาศัยการแข่งขันในด้านของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ลดการผลิตสินค้าจำนวนมากและการแข่งขันในด้านของราคาลง โดยเฉพาะประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านของทุนมนุษย์ รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มี ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้ ทางรัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับขึ้น เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งในเชิงของแนวคิดและระบบการผลิต รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

Read More »